Valikko Sulje

Falkonet Metall OÜ:n ympäristöpolitiikka

Falkonet Metall kantaa toiminnastaan ympäristövastuuta. Kestävä kehitys on yksi hyvän liikkeenjohdon perusnäkökohdista, ja talouskasvuun ja terveelliseen ympäristöön liittyvät päämäärät liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Pyrimme takaamaan, että politiikkamme ja liiketoimintamme edistävät kestävää kehitystä ja vastaavat tämän päivän tarpeisiin vahingoittamatta tulevaisuuden tarpeita. Organisaatiomme jokaiselle tasolle on määritelty ympäristöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Yhtenä päämääränämme on käyttää ja ottaa järjestelmällisesti käyttöön sellaisia tuotteita ja toimintamenetelmiä, jotka vähentävät elinympäristön saastumista ja terveyden riskitekijöitä.
Falkonet Metall OÜ
• noudattaa ympäristön jatkuvan parantamisen periaatteita arvioimalla säännöllisesti toimintansa aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä ennakoimalla ja vähentämällä merkittäviä vahingollisia ympäristövaikutuksia
• noudattaa toiminnassaan kaikkia asianmukaisia ympäristöalan säädöksiä sekä kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia
• käyttää kaikkia käytössään olevia ehkäiseviä keinoja välttääkseen tai minimoidakseen saasteriskin ja mahdolliset onnettomuudet
• arvioi jokaista uutta teknologiaa, laitetta tai materiaalia käyttöön otettaessa kaikkien muiden parametrien ohella (hinta, kannattavuus, tuottavuus) myös niiden mahdollisia vaikutuksia ympäristöön
• noudattaa toiminnassaan uudelleenkäytön periaatetta: energiaa säästävien työmenetelmien ja ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöä – hinnaltaan, laadultaan ja vaikutukseltaan samanlaisista tuotteista valitaan ympäristöystävällisempi tuote
• noudattaa toimintaa sääteleviä lakeja, ohjeita sekä lupia vaativia asetuksia ja muita ympäristöalan normatiivisia asiakirjoja
• kehittää ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja prosesseja välttäen tai vähentäen saasteita ja käyttämällä resursseja säästäväisesti
• kouluttaa työntekijät tiedostamaan oman työnsä aiheuttaman vaikutuksen ympäristöön sekä toimimaan vastuuntuntoisesti sekä ympäristön että työtovereiden suhteen
• ylläpitää avointa ja luotettavaa tiedonvaihtoa ympäristön asukkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa
• tekee yhteistyötä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, mikä on takeena siitä, että pystymme saavuttamaan päämäärämme ja tekemään tunnetuksi ympäristöystävällistä elämäntapaa
• kaikilla työntekijöillä on yhteinen päämäärä luoda ja säilyttää hyvä työympäristö – tavoitteena on terveyshaittojen ja työtapaturmien ennaltaehkäisy ja samalla miellyttävän työympäristön luominen: jokainen työntekijä on vastuussa myös työtovereiden turvallisuuden ja terveyden takaamisesta työpaikalla.