Menu Close

Falkonet Metall OÜ keskkonnapoliitika

Falkonet Metall kannab oma tegevuses keskkonnavastutust. Säästev areng on hea ärijuhtimise üks põhiaspekte ning majanduskasvu ja tervisliku keskkonna eesmärgid on lahutamatult seotud. Püüame tagada, et meie poliitika ja äritegevus soodustaksid säästvat arengut, vastates tänase päeva vajadustele ning seejuures tulevikuvajadusi kahjustamata. Meie organisatsiooni igale tasemele on määratud keskkonnaalased õigused ja kohustused. Meie üheks eesmärgiks on süstemaatiliselt kasutada ja kasutusele võtta selliseid tooteid ja töömeetodeid, mis vähendaksid elukeskkonna saastatust ja tervislikke riskifaktoreid.

Falkonet Metall OÜ
• jälgib keskkonna jätkuva parandamise põhimõtteid, hinnates regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid, ennetades ja vähendades oluliste kahjulike mõjude toimet keskkonnale;

• järgib oma tegevuses kõiki asjakohaseid keskkonna-alaseid õigusakte, samuti rahvusvahelisi lepinguid ning konventsioone;

• kasutab kõiki tema käsutuses olevaid preventiivseid vahendeid, et vältida või minimaliseerida saasteriski ja võimalike õnnetuste teket;

• iga uue tehnoloogia, seadme või materjali kasutusele võttes hindab selliste parameetrite kõrval nagu hind, tasuvus, produktiivsus võrdse osana ka selle võimalikku mõju keskkonnale;

• juhindub oma käitumises taaskasutuse põhimõttest; energiasäästlikumate töömeetodite ja keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate kasutamisest; hinnalt, kvaliteedilt ja toimelt sarnaste toodete puhul valime keskkonnasõbralikuma toote;

• täidab oma tegevust reguleerivaid seadusi, juhendeid ja lubasid nõudvaid määruseid ning muid keskkonnaalaseid normatiivakte;

• arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja protsesse, vältides või vähendades saastet ja kasutades ressursse säästlikult;

• koolitab töötajaid tunnetama oma töö mõju keskkonnale ja tegutsema vastutustundlikult nii keskkonna kui kaastöötajate suhtes;

• peab avatud ja usaldusväärset infovahetust ümbruskonna elanike, ametivõimude ja teiste sidusrühmadega;

• teeb koostööd teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, mis on tagatiseks, et me suudame oma eesmärke saavutada ning keskkonnasõbralikku elulaadi propageerida;

• kõikidel töötajatel on ühine eesmärk luua ja alal hoida hea töökeskkond. Eesmärgiks on tervisehäirete ja tööõnnetuste ennetamine, samas ka meelepärase töökeskkonna loomine. Igal töötajal on vastutus ka kaastöötajate turvalisuse ja tervise tagamise eest töökohal.